Methodologie

Overzicht van wat terzake op Europees en Belgisch niveau bestaat

Een sociologe van de Scoutsfederatie heeft alle initiatieven over dit onderwerp in België en in Europa gebundeld. Andere scoutsfederaties hebben onder meer projecten opgezet of denken aan projecten over de valorisering van competenties (Nederland, Frankrijk, Luxemburg enz.). Hierdoor kunnen we ons een idee vormen over de bestaande projecten en kunnen we onze doelstellingen en de onderwerpen eigen aan België definiëren.

Raadpleging van experten

Om het project nog beter te definiëren en het nuttig en interessant te maken voor iedereen (scouts, projectleiders en werkgevers) hebben wij vakmensen inzake human resources management, valorisering van competenties, recrutering of personen die reeds projecten hebben opgezet inzake valorisering van competenties geraadpleegd. Deze personen zijn vermeld onder de tab Partners en Experten.

Lijst van competenties en gedragsindicatoren opgesteld in partnership met HEC-ULg

HEC-Universiteit van Luik
Om de competenties te identificeren die de scoutsleiders en –verantwoordelijken hebben verworven, hebben wij panels gevormd met scoutsvrijwilligers (voormalige en huidige, Franstalige en Nederlandstalige leiders en verantwoordelijken). Deze panels uitgevoerd door de Onderzoekseenheid inzake Competentiemanagement van de HEC-Universiteit van Luik (ULg) hebben ons in staat gesteld de sterkst verspreide competenties bij de scoutsleiders en –verantwoordelijken te identificeren en te bevestigen. Er werden drieëndertig competenties in kaart gebracht. Dankzij de panels hebben we vervolgens lijsten kunnen opstellen van gedragsindicatoren die toelaten te bewijzen of men een competentie al dan niet, veel of weinig beheerst. Het materiaal vergaard door deze panels werd daarna aangewend om de vragenlijst Scout Leader Skills op te maken.

Dank aan de 60 leiders en verantwoordelijken van de twee bewegingen die hebben deelgenomen aan deze panels.

Opstelling van de Scout Leader Skills, het instrument om de competentiebalans op te maken

Op basis van het ingezamelde materiaal door de HEC-ULg in de panels met scoutsleiders en –verantwoordelijken heeft de Vlerick Leuven Gent Management School tussen de 33 geïdentificeerde competenties de 20 geselecteerd die vandaag het meest worden gevraagd op de arbeidsmarkt. Op basis van de gedragsindicatoren en de wetenschappelijke literatuur over het onderwerp heeft de School vervolgens een vragenlijst samengesteld waarmee je je eigen competentiebalans kan opmaken.

Vlerick Leuven Gent Management School De Vlerick Leuven Gent Management School heeft bovendien elke competentie beschreven in de scoutscontext en de professionele context om de leider te helpen die beter te begrijpen en over te stappen van de ene naar de andere context.

Tot slot, heeft de school ons advies gegeven over de aanwending van deze competentiebalans.

Ontwikkeling van het informaticaplatform waarop Scout Leader Skills zich bevindt

De Franstalige, Duitstalige, Nederlandstalige en Engelstalige informaticaplatforms werden ontwikkeld door de federaties. De leider, scoutslid, gebruikt het paswoord en login (Scouts en Gidsen Vlaanderen of Les Scouts) om in te loggen op Scout Leader Skills.

Verspreiding van en communicatie over Scout Leader Skills, instrument voor erkenning en valorisering van de competenties

Het instrument werd intern voorgesteld aan alle vrijwilligers van de twee scoutsfederaties die het project leiden, of aan 21.500 leiders en 3.500 verantwoordelijken.

Voor de wereld buiten de beweging zetten we een communicatiecampagne op gericht tot de ouders van leiders, werkgevers en de maatschappij in het algemeen.

Elk jaar kunnen 7.500 extra vrijwillige scoutsleiders en –verantwoordelijken gebruik maken van dit instrument.

Evaluatie

Op het einde van dit project wordt een evaluatie gemaakt met de verschillende partners over hoe het project werd gevoerd. Een jaar na de eerste verspreiding zal een evaluatie van de effecten van Scout Leader Skills worden gemaakt om het gebruik en de verspreiding ervan te verfijnen. Zo kunnen we Scout Leader Skills blijvend en bruikbaar maken voor iedereen.